Espazos protexidos > Parque Natural

Correspóndense coa zona de cultivos establecida no Decreto 32/1993, de aprobación do Plan de ordenación dos recursos naturais, xunto con outros territorios incluídos na nova delimitación do parque natural.

Territorios de interese de conservación medio. Son áreas xeralmente en mosaico, nas cales en conxunto predominan medios antrópicos e seminaturais. Entre estes últimos atópase un importante número de hábitats de interese comunitario, cuxa composición, estrutura e dinámica está intimamente ligada ao mantemento dos sistemas de aproveitamento tradicional. En Entrimo correspóndense coas áreas de Agrícola e gandeiro. As zonas de uso moderado poden albergar ademais pequenas áreas configuradas por hábitats prioritarios ou hábitats de interese comunitario ou ben localidades que integran as áreas prioritarias de conservación de especies catalogadas ao ámbito nacional ou autonómico como en perigo de extinción ou vulnerables ou son consideradas como protexidas pola normativa comunitaria ou internacional.

As zonas de uso moderado están intimamente relacionadas coa existencia e desenvolvemento de pequenos asentamentos rurais de carácter tradicional, incluíndo tanto as vivendas como as construcións vinculadas a este tipo de actividade, cuxa distribución espacial vertebrou, ao longo da historia, a configuración da paisaxe destas zonas e, en consecuencia, a súa biodiversidade.

Nestas áreas regúlanse as actividades non tradicionais que poidan levar consigo unha diminución ou diminución do estado de conservación dos hábitats e das poboacións de especies de flora e fauna de interese para a conservación. A zona de uso moderado actúa a maneira de área de amortiguación entre as zonas de uso xeral e as zonas de maior valor de conservación.