Espazos protexidos > Rede Natura

A Rede Natura 2000 xorde como unha iniciativa da UE, para a preservación da biodiversidade no territorio da Unión Europea. Para iso seleccionáronse determinados tipos de hábitats a protexer, e fixáronse criterios para a identificación de zonas especialmente sensibles para a conservación das aves, e que sería igualmente conveniente protexer.

Como aplicación práctica desta resolución europea, xurdiron dúas Directivas comunitarias:

  • Directiva 79/479 CEE (Directiva de Aves).
    Pretende protexer, a longo prazo, e xestionar todas as especies de aves silvestres e os seus hábitats. Os responsables desta protección son os distintos Estados membros. Fai especial énfase en aves migratorias e nas 181 especies de aves ameazadas. Os espazos protexidos ao amparo da Rede Natura 2000 con cargo ás Directiva Aves, chámanse ZEPAS, ou Zonas de Especial Protección de Aves.

  • Directiva 92/43 CEE (Directiva de Hábitats).
    Marca a obrigación dos Estados membros de preservar os hábitats e especies de interese comunitario. Os espazos naturais declarados da Rede Natura 2000 ao amparo desta Directiva, pasan a denominarse LIC, ou Lugares de Interese Comunitario.

No caso da Rede Natura 2000 de Entrimo, o seu territorio comparte a declaración de LIC e de ZEPA, é dicir, que Entrimo é á vez Lugar de Interese Comunitario e Zona de Especial Protección de Aves. En concreto trátase do denominado LIC da Rexión Biogeográfica Mediterránea É 1130001 Baixa Limia, con data de declaración do 2/04/2004 e unha superficie de 34.248 ha, e o LIC É 1130001 da Rexión Biogeográfica Atlántica, sobre a mesma superficie que o anterior e con mesma data de declaración. Como se observa a declaración como pertencente a ambas as Rexións Biogeográficas da comarca da Baixa Limia-Serra do Xurés, recolle o feito de que esta zona goza de características mixtas atlánticas e mediterráneas, o que aumenta a súa singularidade, importancia e biodiversidade, reflectidas na importante Flora e Fauna da comarca.