Espazos protexidos > Rede Natura

Os hábitats protexidos polo LIC da Baixa Limia-Serra do Xurés son os seguintes (dos hábitats do Anexo I da Directiva 92/43 CEE):

Código Tipo de hábitat
3 HÁBITATS DE AUGA DOCE
31 Augas Estancadas
3110 Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das llanuras areosas (Littorelletalia uniflorae).
3130 Augas estancadas, oligotróficas ou mesatróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Nanojuncetea.
3150 Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition.
32 Auguas correntes - tramos de cursos de augua con dinámica natural e seminatural (lechos menores, medios e maiores), nos que a calidade da auga non presenta alteracións siñificativas)
3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion.
3270 Cursos de auga de marxes vasosas con vexetación do Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.
4 UCEIRAIS E MATORRAIS DE ZONA TEMPLADA
4010 Uceirais húmidos atlánticos de zonas templadas de Erica tetralix.
4020 Uceirais húmidos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris e Erica tetralix.
4030 Uceirais secos europeas
4090 Uceirais oromediterráneos endémicos con aliaga/toxo
5 MATORRAL ESCLERÓFITO
5230 Matos arborescentes de Laurus nobilis
5330 Matos termomediterráneos estépicos
6 FORMACIÓNS HERBÁCEAS NATURAIS E SEMINATURAIS
6160 Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta
6230 Formaciones herbáceas de Nardus, ricas en especies, en substratos silíceos das zonas montanas (e das zonas submontanas de Europa continental)
6410 Prados con Molinia en solos calcáreos, turbosos e arxilo-limosos (Molinion caeruleae)
6430 Comunidades de ervas altas higrófilas de orlas basais e de pisos montano a alpino
6510 Prados de heno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7 TURBEIRAS ALTAS, TURBEIRAS BAIXAS (FENS E MIRES) E ÁREAS PANTANOSAS
71 Turbeiras acedas de esfagnos
7110 Turbeiras altas activas
7140 Mires de transición
7150 Depresións en sustratos turbosos del Rhynchosporion
8 HÁBITATS ROCHOSOS E COVAS
82 Pendentes rochosas con vexetación casmofítica
8220 Laderas rocosas silicias con vexetación casmofítica
8230 Rochedos siliceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
9 BOSQUES
91 Bosques da Europa templada
91E0 Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9160 Carballeiras pedunculadas ou bosques mixtos de carballo con facies subatlánticas europeas de Carpion betuli
92 Bosques mediterráneos caducifolios
9230 Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica
9260 Bosques de Castanea sativa
93  
9330 Sobreirais de Quercus suber
9340 Enciñares de Quercus ilex
9380 Bosques de Ilex aquifolium
95  
9580 Bosques mediterraneos de Taxus baccata