Espazos protexidos > Reserva da Biosfera

Estas unidades intégranse nun territorio cun nivel importante de humanización, no que existe unha porción tamén significativa de hábitats de interese comunitario, cuxa composición, estrutura e dinámica está intimamente ligada ao mantemento dos sistemas de aproveitamento tradicional.

Correspóndese coa Zona de rexeneración forestal establecida no Plan de Ordenación dos Recursos Naturais, PORN. Nestas áreas, deberase restrinxir ou, no seu caso, prohibir calquera uso diferente dos que actualmente se derivan das actividades agropecuarias e forestais de carácter tradicional e que non sexan compatibles cos obxectivos de conservación e desenvolvemento sustentable.

Correspóndese tamén coa zona de cultivos. A zona atópase formada polo mosaico de parcelas para cultivos e usos agrícolas que rodean aos núcleos urbanos incluídos no Parque Natural, establecida no Plan de Ordenación dous Recursos Naturais. Estes son territorios con valor de conservación medio. Son áreas xeralmente en mosaico, nas que en conxunto predominan medios antrópicos e seminaturais, entre estes últimos atópase un importante número de hábitats de interese comunitario, nos cales a súa composición, estrutura e dinámica está intimamente ligada ao mantemento dos sistemas de aproveitamento tradicional.