Natureza > Fauna Salvaxe

En Entrimo atopamos 9 especies de anfibios; o endemismo galego sabandixa ibérica, Triturus boscai, a pintega común Salamandra salamandra, a pintega de cola larga, Chioglossa lusitanica, que é un endemismo da Península Ibérica, o sapo partero Alytes obstetricans, o sapillo das veigas, Discoglossus galganoi, o sapo común Bufo bufo, a ra patilarga Ra iberica, e a ra común Ra perezi.

Entre os réptís de Entrimo atópase un endemismo ibérico, que é o lagarto das silvas, Lacerta schreiberi, e outras 10 especies, entre as que destaca a víbora hocicuda Vipera latastei, o lagarto ocelado Lacerta lepida, e 5 especies de cobras, entre a que destaca a cobra de colar, Natrix natrix.