Natureza > Fauna Salvaxe

Fauna Salvaje1

No Parque Natural hai descritas 6 especies de peixes, das cales se poden citar polo menos 3 nos ríos de Entrimo:

Troita, Salmo trutta fario.
Bermelliña, Rutilus arcasii, que é un endemismo ibérico.
O escalo, Chondrostoma polylepis.